Enter Title

 

بیماری در سال 1389 با شکایت macroscopic hematuria (وجود خون قابل مشاهده در ادرار با چشم غیر مصلح) به اورولوژیست مراجعه نموده و پزشک مربوطه بدون اقدامات تشخیصی مناسب وی را  تحت درمان سنگ کلیه قرار می دهد . مجددا بیمار بعد از 2 ماه با عود خونریزی به همان پزشک  مراجعه و این بار پس از اقدامات imaging با تشخیص تومور بزرگ کلیه چپ تحت درمان radical nephrectomy (عمل برداشت کلیه چپ) قرار می گیرد . (CT اسکن بعد از عمل جراحی اول تصویر یک و دو)

                                                                                                                  ( یک)                                                            (دو)

در پیگیری های بعد از عمل و در سنوگرافی های به عمل آمده بیمار مذکور( CT اسکن قبل از عمل جراحی دوم تصویر شماره سه و چهار)با تشخیص عود تومور در محل تومور اولیه برای بار دوم تحت عمل جراحی حذف توده قرار می گیرد .

                                                                                                             (سه)                                                             ( چهار)                              
نامبرده بعد از جراحی دوم بنا به دستور پزشک مربوطه می بایست به مدت شش ماه تحت شیمی درمانی(chemotherapy) قرار گیرد. که در اوایل دوره مربوطه در سونوگرافی بعمل امده بقایای توده مشاهده نگردید ، ولی بعد از اتمام دوره شیمی درمانی و در بررسی های رادیولوژی شواهدی از عود ملاحظه که تحت درمان با کپسول sunitinib قرار می گیرد که متا سفانه هیچ پاسخی به درمان داده نشده ، لذا بیمار پس از مراجعه به اینجانب و بررسی های رادیولوژی تکمیلی (CT اسکن قبل عمل سوم تصویر شماره پنچ و شش)تصمیم به عمل جراحی حذف توده بزرگ شکمی همراه با درگیری عضلات جدار و اطراف عروق بزرگ شکمی گرفته  و انجام گردید .(سونوگرافی قبل عمل سوم تصویر شماره هفت و هشت)

                                                                                                                   ( پنج)                                                         ( شش)

 

                                                                                                                               (هفت)                                                    ( هشت)     

 

                                                                                              

 

بیماری در سال 1389 با شکایت macroscopic hematuria (وجود خون قابل مشاهده در ادرار با چشم غیر مصلح) به اورولوژیست مراجعه نموده و پزشک مربوطه بدون اقدامات تشخیصی مناسب وی را  تحت درمان سنگ کلیه قرار می دهد . مجددا بیمار بعد از 2 ماه با عود خونریزی به همان پزشک  مراجعه و این بار پس از اقدامات imaging با تشخیص تومور بزرگ کلیه چپ تحت درمان radical nephrectomy (عمل برداشت کلیه چپ) قرار می گیرد . (CT اسکن بعد از عمل جراحی اول تصویر یک و دو)

                                                                                                                  ( یک)                                                            (دو)

در پیگیری های بعد از عمل و در سنوگرافی های به عمل آمده بیمار مذکور( CT اسکن قبل از عمل جراحی دوم تصویر شماره سه و چهار)با تشخیص عود تومور در محل تومور اولیه برای بار دوم تحت عمل جراحی حذف توده قرار می گیرد .

                                                                                                             (سه)                                                             ( چهار)                              
نامبرده بعد از جراحی دوم بنا به دستور پزشک مربوطه می بایست به مدت شش ماه تحت شیمی درمانی(chemotherapy) قرار گیرد. که در اوایل دوره مربوطه در سونوگرافی بعمل امده بقایای توده مشاهده نگردید ، ولی بعد از اتمام دوره شیمی درمانی و در بررسی های رادیولوژی شواهدی از عود ملاحظه که تحت درمان با کپسول sunitinib قرار می گیرد که متا سفانه هیچ پاسخی به درمان داده نشده ، لذا بیمار پس از مراجعه به اینجانب و بررسی های رادیولوژی تکمیلی (CT اسکن قبل عمل سوم تصویر شماره پنچ و شش)تصمیم به عمل جراحی حذف توده بزرگ شکمی همراه با درگیری عضلات جدار و اطراف عروق بزرگ شکمی گرفته  و انجام گردید .(سونوگرافی قبل عمل سوم تصویر شماره هفت و هشت)

                                                                                                                   ( پنج)                                                         ( شش)

 

                                                                                                                               (هفت)                                                    ( هشت)