Enter Title

 تاریخ عمل: شهریور 95

اهدا کننده کودکی یک ساله است که به دلیل ضربه مغزی دچار مرگ مغزی شده و کلیه های وی جهت پیوند اهداء  شده اند.

مشخصات گیرنده نیز به شرح زیر است :

کودکی 12 ساله که به دلیل نامشخص دچار نارسایی کلیه شده و از هشت ماه قبل دیالیز خونی می شود تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار می گیرد که در این عمل  دو کلیه بیمار مرگ مغزی به صورت همزمان با هم (enblock)به فرد گیرنده پیوند داده  شد .

   

          شکل1 : دو کلیه بعد از پیوند

قابل ذکر است در پیوند کلیه از نوع مرگ مغزی غالبا یک کلیه پیوند می شود اما در این مورد به دلیل تفاوت زیاد سنی و جثه , هر دو کلیه به صورت هم زمان وبا یک تکنیک جراحی بسیار مشکل پیوند شده است .

 

                                            

شکل2: دو کلیه قبل از پیوند داخل یخ                                                                                        شکل 3 : نمایی از تکنیک عروقی پیوند دو کلیه

 تاریخ عمل: شهریور 95

اهدا کننده کودکی یک ساله است که به دلیل ضربه مغزی دچار مرگ مغزی شده و کلیه های وی جهت پیوند اهداء  شده اند.

مشخصات گیرنده نیز به شرح زیر است :

کودکی 12 ساله که به دلیل نامشخص دچار نارسایی کلیه شده و از هشت ماه قبل دیالیز خونی می شود تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار می گیرد که در این عمل  دو کلیه بیمار مرگ مغزی به صورت همزمان با هم (enblock)به فرد گیرنده پیوند داده  شد .

   

          شکل1 : دو کلیه بعد از پیوند

قابل ذکر است در پیوند کلیه از نوع مرگ مغزی غالبا یک کلیه پیوند می شود اما در این مورد به دلیل تفاوت زیاد سنی و جثه , هر دو کلیه به صورت هم زمان وبا یک تکنیک جراحی بسیار مشکل پیوند شده است .

 

                                            

شکل2: دو کلیه قبل از پیوند داخل یخ                                                                                        شکل 3 : نمایی از تکنیک عروقی پیوند دو کلیه