Enter Title

ترمیم قسمت نشت ادرار بعد از پیوند کلیه

بیمار بعد از عمل پیوند در کشور عراق دچار نشت ادرار میشه.مجدد تحت عمل قرار میگیره و دوباره بیماری عود میکنه.در ایران به ما مراجعه کردن و در این عمل قسمت نشت ادرار را ما برای بیمار ترمیم کردیم.

         

ترمیم قسمت نشت ادرار بعد از پیوند کلیه

بیمار بعد از عمل پیوند در کشور عراق دچار نشت ادرار میشه.مجدد تحت عمل قرار میگیره و دوباره بیماری عود میکنه.در ایران به ما مراجعه کردن و در این عمل قسمت نشت ادرار را ما برای بیمار ترمیم کردیم.