Enter Title

انشاا.. قرار است تعداد ده عمل پیوند کلیه رو در سه روز کاری از سه شنبه ششم مارچ ( پانزدهم اسفند نود شش) تا روز پنجشنبه دور از وطن به اتمام برسونیم که پیوند اول رو طبق تصاویر بالا مشاهده میکنید .

      

      

انشاا.. قرار است تعداد ده عمل پیوند کلیه رو در سه روز کاری از سه شنبه ششم مارچ ( پانزدهم اسفند نود شش) تا روز پنجشنبه دور از وطن به اتمام برسونیم که پیوند اول رو طبق تصاویر بالا مشاهده میکنید .